Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26 Αυγ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός ατόμων (21) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 57/2015 (ΑΔΑ: 71ΚΖΟΚΡΚ-ΩΣ2 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου, Κιθάρας, Ανωτέρων θεωρητικών, Βιολιού, Βιολοντσέλου, Μονωδίας (κλασσικού τραγουδιού), Μουσικής Προπαιδείας, Ηλεκτρικής κιθάρας, Μπουζουκιού, Χορωδίας, Αρμονίου
Διδασκαλία χορών: Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού.
Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνία
Διδασκαλία θεάτρου
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65.

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των προσληφθέντων , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 57/2015 (ΑΔΑ: ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
1.    Αίτηση
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3.    Βιογραφικό σημείωμα
4.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5.    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα αρμόδια υπάλληλος κ. Δήμητρα Σαλεμή (22213 51164) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό Τύπο (δηλαδή έως την 5η Σεπτεμβρίου 2015), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

Η Πρόεδρος
Αργυρούλα Ζλακώνη

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP