Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
26 Νοέ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο   (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας, που εδρεύει στην Χαλκίδα _Φαρμακίδου 15 , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δημοτικός Οργανισμός

Άθλησης Πολιτισμού &

Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Φαρμακίδου 15 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

(ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΟΚΤΩ (8)

ΜΗΝΕΣ

1
102 Δημοτικός Οργανισμός

Άθλησης Πολιτισμού &

Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Φαρμακίδου 15 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩ (8)

ΜΗΝΕΣ

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Άδειες οδήγησης τύπου Α που καλύπτουν τους διαξονικούς ελκυστήρες , τευτλοεξαγωγείς και όλα τα λοιπά μηχανήματα , εκτός αυτών που ορίζονται ξεχωριστά με άλλη άδεια ή πτυχίο.

2. Απόλυτηριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Δ.Ε )

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

 

1. (Άδειες οδήγησης τύπου Α που καλύπτουν τους διαξονικούς ελκυστήρες , τευτλοεξαγωγείς και όλα τα λοιπά μηχανήματα , εκτός αυτών που ορίζονται ξεχωριστά με άλλη άδεια ή πτυχίο.

2.  Απόλυτηριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3. Απόλυτηριος Τίτλος Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης ( Υ.Ε )

 

 

Οι υποψήφιοι της  ειδικότητας  Χειριστού Γεωργικού Μηχανήματος (Τρακτερ) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 εως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους την οποία μπορούν να αναζητήσουν α) στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδιος  υπάλληλος κ. Μαρία Καραχάλιου  ή β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας απότ ην κεντρική σελίδα την διαδρομή Πολίτες – Έντυπα –Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέω – Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την επόμενη ημέρα της  τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η Πρόεδρος
Αργυρούλα Ζλακώνη

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Σχετικά Άρθρα

Αγώνες Στίβου Εαρινό Πρωτάθλημα Διαχρονικών Αθλητών
27 Μαΐ

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα, την Κυριακή 28 Μάη, στις 15.30, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης. Πρόκειται για τους αγώνες στίβου του «Εαρινού Πρωταθλήματος Διαχρονικών Αθλητών» και 4 αγωνίσματα κατηγορίας Παμπαίδων Β’ και Παγκορασίδων, με κριτές του ΣΕΓΑΣ. Διοργάνωση ΠΑΣΥΔΑΣ και ΔΟΑΠΠΕΧ.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP