Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
2 Ιούν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος –Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2. τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τεύχος Α΄)
3. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος Α΄)
4. την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α΄)
5. το άρθρο 37 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α΄) με το οποίο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , προστίθεται εδάφιο ως εξής :”οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2016 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπάλληλων (ν. 3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234) καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π,δ 164/2004 (Α΄ 134).”
6. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2493-12/09/2012, όπως ισχύει.
7. Την υπ. αρ. 20/2020 (ΑΔΑ:9Δ01ΟΚΡΚ-Ο3Μ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες)
8. τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια δύο (02) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια δύο (02) μηνών και ειδικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 2 μήνες 7

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ.2 αρθρο 5 του Ν. 2527/1997)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/06/2020 έως 05/06/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την σχετική αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και να την υποβάλλουν , είτε ηλεκτρονικά στο mail: doappex@hotmail.gr με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Οργανισμού (Φαρμακίδου 15, 34100 Χαλκίδα) είτε στο
Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην Οδό Φαρμακίδου 15
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.
Ελένη Αϊδίνη

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Σχετικά Άρθρα

Εντυπωσιάζει η Έκθεση Αγιογραφίας στο Δημαρχείο της Χαλκίδας
24 Ιούν

Εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου στην ισόγεια αίθουσα ¨Αριστοτέλης” του Δημαρχείου Χαλκίδας, η Έκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας του Ευβοέα Γεωργίου Κ. Μπέσια, που οργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας. Στη διάρκεια των εγκαινίων τελέστηκε αγιασμός από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Ευγενικό, ο οποίος συνεχάρη τον […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP