Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
30 Μαρ

Περίληψη Ανακοίνωσης για τη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

Η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος –Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), που εδρεύει στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός
Οργανισμός Άθλησης,
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)
Δ. Χαλκιδέων
Ν. Εύβοιας
ΔΕ Συντηρητής
χλοοτάπητα – Χειριστής
τρακτέρ χλοοκοπτικού
ΟΚΤΩ (8)
ΜΗΝΕΣ
1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός
Οργανισμός Άθλησης,
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)
Δ. Χαλκιδέων
Ν. Εύβοιας
ΥΕ Εργατών γενικών
καθηκόντων
ΟΚΤΩ (8)
ΜΗΝΕΣ
2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
102 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση , :
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), Φαρμακίδου 15, Τ.Κ. 34132, Χαλκίδα, (τηλ. επικοινωνίας: 2221351128) είτε μέσω e-mail στο : doappex@hotmail.gr

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

Ελένη Αϊδίνη

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.
Κατεβάστε την απόφαση προέδρου εδώ.

Σχετικά Άρθρα